Ορθή Επανάληψη Πράξης Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος και Πρόσκλησης σε 1η συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος, για τη θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με γνωστικό αντικείμενο "Σεισμική συμπεριφορά μεταλλικών κατασκευών" APP 23252

Sitemap

Κορυφή σελίδας