Δωρεάν σίτιση φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2020-2021

Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όλοι οι ενεργοί φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Σερρών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΦΕΚ 1965, τ.Β΄/18-6-2012 και ειδικότερα:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών (8 εξάμηνα), προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα, δηλαδή βρίσκονται μέχρι το 12ο  εξάμηνο.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (συνήθως 3 εξάμηνα).
 • Δεν είναι επιλέξιμοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητέςπου είναι ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου αντίστοιχα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ

 • Ο φοιτητής που θέλει να ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ θα πρέπει καταρχήν να ελέγξει εάν καλύπτει τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας  (ΦΕΚ 1965, τ.Β΄/18-6-2012)
 • Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει  μια αίτηση ηλεκτρονικά, από τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και να καταχωρήσει εκεί τα στοιχεία του.
  • Διεύθυνση: https://egram.cm.ihu.gr/euniversity
  • Η σύνδεση γίνεται με τα στοιχεία ιδρυματικού λογαριασμού του κάθε φοιτητή.
  • Μεταβαίνουμε στο μενού «Αιτήσεις» και επιλέγουμε «Αίτηση χορήγησης κάρτας σίτισης»
  • Συμπληρώνουμε προσεκτικά την αίτηση και πατάμε «Αποστολή»

   (προσοχή: η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση και τα δηλωθέντα στοιχεία πρέπει να είναι σωστά).
    
 • Έπειτα, θα πρέπει να εκτυπώσει το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της αίτησης, να το συμπληρώσει, να το υπογράψει και να το υποβάλλει μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

σε μορφή  PDF  στο email: merimna@cm.ihu.gr Αυτό γίνεται ώστε να μπορέσει το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας να ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν ηλεκτρονικά. Ειδικά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές η εκτυπωμένη Αίτηση, μετά την υπογραφή του φοιτητή, πρέπει να θεωρηθεί από την αρμόδια Γραμματεία  του Τμήματος το οποίο έχει την ευθύνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για παροχή δωρεάν σίτισης είναι:

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Φορ. Έτους 2019
 • Εάν ο φοιτητής/τρια κάνει Φορολογική Δήλωση θα υποβάλει και το οικογενειακό και το ατομικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (η έκδοσή του μπορεί να γίνει από την Ιστοσελίδα gov.gr)

Μετά το έλεγχο των δικαιολογητικών,  η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. εγκρίνει τον κατάλογο των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Ο εγκεκριμένος κατάλογος (που περιέχει τα ΑΕΜ των φοιτητών) ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και ενημερώνεται άμεσα  η Διεύθυνση του φοιτητικού εστιατορίου.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις και η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνονται από  Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020  έως Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020
Η ηλεκτρονική αίτηση θα είναι ανοικτή για όλο το παραπάνω διάστημα, ολόκληρο το 24ωρο.


Οι φοιτητές θα πληροφορηθούν ότι έχουν επιλεγεί για δωρεάν σίτιση από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος, όπου θα αναρτηθεί ανακοίνωση με τους Αριθμούς Μητρώου (ΑΕΜ). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές που θα δικαιούνται δωρεάν σίτιση, θα μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους με την προσκόμιση (στο σημείο έλεγχου του εστιατορίου) ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.


Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά!

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Τέρμα Μαγνησίας, 62124  Σέρρες
Τηλέφωνο: 2321049147

Sitemap

Κορυφή σελίδας